Universitat Rovira i Virgili

Objectius i línies de recerca

El GRATET està, en el conjunt del mapa de Grups de Recerca de Catalunya, com a Grup de Recerca Consolidat per la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya, amb el codi: 2017-SGR22.

Les investigacions del Grup se centren en alguns dels principals temes d'interès de la Geografia i les Ciències Socials prenent com a principals àmbits de referència l'activitat turística, les mobilitats i els espais funcionalment complexos. Per a la realització de l'activitat de recerca que li és pròpia el Grup compta amb el suport d'una eina instrumental de gran valor com és el Laboratori de Cartografia i SIG.

Els investigadors del GRATET s'adscriuen de manera principal a una de les següents 6 línies de recerca. Cadascuna de les línies de recerca indicades té, particularment també, objectius específics a desenvolupar.

Els àmbits o línies de recerca que articulen el programa són:

  1. L'evolució de les destinacions turístiques, en termes d'adaptabilitat i la resiliència a les diferents dinàmiques i processos a les quals es veuen afectades,
  2. El desenvolupament local, la planificació i la sostenibilitat de les dinàmiques turístiques emergents,
  3. El turisme urbà, la transformació dels espais de la ciutat i els efectes sobre la dinàmica dels residents,
  4. Els impactes de les mobilitats (principalment associades al turisme però no únicament) sobre les dinàmiques socials, la governança i la competitivitat territorial,
  5. Les polítiques de resposta als canvis globals derivats de l'emergència climàtica i la transició energética,
  6. La imatge, ús, percepció social, risc i salut en espais funcionalment complexos.

Cada línia de recerca compta amb diferents investigadors que participen en projectes tant competitius com de transferència de més d'una de les línies.

Línia 1) Evolució de les destinacions turístiques, en termes d’adaptabilitat i resiliència a les diferents dinàmiques i processos a les quals es veuen afectades.

Línia 2) Desenvolupament local, planificació i sostenibilitat de les dinàmiques turístiques emergents.

Línia 3) Turisme urbà, transformació dels espais de la ciutat i efectes sobre la dinàmica dels residents.

Línia 4) Impactes de les mobilitats (principalment associades al turisme però no únicament) sobre les dinàmiques socials, la governança i la competitivitat territorial.

Línia 5) Polítiques de resposta als canvis globals derivats de l'emergència climàtica i la transició energètica.

Línia 6) Imatge, ús, percepció social, risc i salut en espais funcionalment complexos.