Universitat Rovira i Virgili

Objectius i línies de recerca

El Grup de Recerca d'Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET), està reconegut com a Grup Consolidat en la darrera convocatòria dels Ajuts per donar Suport a les Activitats dels Grups de Recerca (SGR 2017-2019) de la Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca.

L'objectiu principal i comú dels membres del grup de recerca en qualsevol dels àmbits o les línies de recerca és analitzar models de desenvolupament territorial, avaluar el paper de la innovació en la competitivitat territorial, valorar l'abast i les limitacions del turisme com a factor de canvi i com a element catalitzador d'oportunitats per als territoris i analitzar la incidència de la mobilitat sobre els espais geogràfics en un context de globalització econòmica. En els projectes específics que es plantegen per a cada línia de recerca s'estudien territoris a diferents escales, s'apliquen instruments analítics com els Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG), es posen en funcionament tècniques de recerca de camp i es realitzen tractaments estadístics de les dades.

Els diferents membres del Grup s'adscriuen a quatre grans àmbits de treball mitjançant els quals s'organitzen les activitats investigadores. El programa de recerca que es planteja per als propers anys preveu fer evolucionar temàticament els àmbits de recerca ja existents en el grup incorporant innovacions en perspectives d'anàlisi ja consolidades.

Els àmbits que articulen el programa són:

Cadascuna de les línies de recerca indicades té, particularment també, objectius específics a desenvolupar.

El primer àmbit o línia de recerca fa referència a l'evolució de les destinacions i el canvis dels models de desenvolupament turístic. Deriva de la línia de recerca consolidada en el grup sobre turisme i planificació del territori en espais litorals incorporant noves perspectives pròpies de la geografia econòmica (evolutiva i relacional) i de la geografia urbana (política econòmica urbana). Està coordinada pel propi IP del Grup de Recerca Dr. Salvador Anton Clavé. En relació a aquesta línia s'han desenvolupat diversos projectes competitius R+D finançats pels diferents Ministeris de I+D+i durant el període 2010-2020.

El segon àmbit o línia de recerca fa referència al desenvolupament local, planificació i sostenibilitat. Es tracta d'una línia que amplia i desenvolupa noves aproximacions a la investigació ja consolidada a nivell del grup en l'àmbit del turisme i el desenvolupament local en àrees rurals, naturals i de muntanya considerant, en particular, qüestions relatives a la sostenibilitat dels processos de desenvolupament i la participació de les poblacions locals. Lidera aquest àmbit la Dra. Marta Gemma Nel·lo Andreu, coordinadora general, d'altra banda, de la xarxa COODTUR d'investigadors sobre turisme i cooperació internacional d'universitats espanyoles i internacionals. A banda d'altres activitats de transferència, durant el període 2010-2019, aquesta línia de treball ha comptat amb projectes competitius finançat per l'AECID i del Centre de Cooperació al Desenvolupament "URV Solidària".

El tercer àmbit de treball o línia de recerca es refereix a l'anàlisi de l'atractivitat urbana, mobilitat i nous residents. Es tracta d'una ampliació de la temàtica i les perspectives de la línia d'investigació ja consolidada en el grup sobre l'anàlisi del paper del turisme, la cultura, la creativitat i de les activitats d'oci en àmbits urbans i metropolitans. El Dr. Antonio Paolo Russo, que coordina aquest àmbit, ha fet investigació, en particular, sobre qüestions relatives al desenvolupament del turisme cultural i l'impacte del turisme i les noves mobilitats residencials en les estratègies de les ciutats a nivell global. En particular, durant el període 2010-18 ha participat en dos projectes europeus ESPON en aquesta línia de treball específica. També s'ha obtingut un projecte competitiu a nivell català sobre "Participació ciutadana i noves formes de governança en les polítiques de desenvolupament local en ciutats petites i mitjanes" (AGAUR DEMOC-2013) es refereix a l'anàlisi de l'atractivitat urbana, mobilitat i nous residents.

El quart àmbit o línia de recerca fa referència a l'aplicació de tècniques de Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) per a l'anàlisi territorial. Dóna continuïtat a la línia prèviament articulada al voltant de la observació i anàlisi del territori, la resolució de problemàtiques ambientals, l'estudi dels paràmetres de mobilitat de la població i la planificació d'usos recreatius mitjançant l'ús de tecnologies i aplicacions de la informació. Aquestes activitats són coordinades per la professora Dra. Yolanda Pérez Albert. En relació a aquesta línia s'han desenvolupat diversos projectes competitius R+D finançats pels diferents Ministeris de I+D+i durant el període 2010-2020. A més a més, de la participació dels membres d'aquesta línia de recerca en diversos projectes de transferència associats en el marc de les activitats realitzades en el Eurecat-Centre Tecnològic de Catalunya, en particular, en els camps del tracking via satèl·lit de turistes i del desenvolupament de sistemes de recomanació que combinen algoritmes d'intel·ligència i artificial sistemes d'informació turística de base territorial.